Director Board

Chief Patron:

T Arifali

Director:

Shaikh muhammed Karakunnu

Asst. Director:

KT Hussian

Co-ordinator:

Shihab Pookkottur

MEMBERS

Dr. Kootil Muhammed Ali, P Mujeeb Rahman, VK Ali, Prof. Yaseen Ashraf, Dr. A A Haleem, DR A B Moideen Kutty, Dr. Jameel Ahamed, Dr. K Jabir, TK Faruq, TK Ubaid, VA Kabeer, Ashraf Keezhuparamb, Rahman Munnur, T Muhammed Velom, PI Noushad, C Dawud, Abdulla Manham, Khalid moosa Nadwi, TP Shameem, PT Kunchali, Shihabudheen Arambram, Samad Kunnakavu, KP Salwa, A Rahmathunnisa, P Ruksana, K Malik Shabas, T Shakir Velom, Aneesudheen Ahmed, PK Sadiq, V Hikmathulla, V Ajmal