ടി. ശാക്കിര്‍ വേളം

ചരിത്രവര്‍ണ്ണനങ്ങളെ
ജനകീയമാക്കിയ വഴികളിലൂടെ...

കേരളീയ മുസ്‌ലിം സമൂഹം സംഭാവനചെയ്ത സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും വര്‍ത്തമാനത്തിലും ...

Read more..
പ്രബന്ധസമാഹാരം
Categories