അസ്മ എം.പി


Contact no : 9745725240

മാപ്പിളമാരുടെ ആവിര്‍ഭാവവും മുത്അ വിവാഹവും

ക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹമായ മാപ്പിളമാരുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അറബികള്‍...

Read more..
പ്രബന്ധസമാഹാരം
Categories